การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
โครงการฝึกอบรมหลักสุตรพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 2562  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
รายงานโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ประเด็น โรงเรียนผู้สูงอายุจุดเริ่มต้นการดู  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
หารือผลกระทบกรณีงานก่อสร้างต้องผ่านการรับรองจากวิศวกร  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 596